Kalender

Märka tublisid tegijaid spordivaldkonnas

Lääne Maakonna Spordiliit kuulutab välja konkursi Aasta tublidele tegijatele kolmes kategoorias: Aasta spordisündmus, Aasta Tegija kohaliku elu edendaja ja Aasta noortetreener.

Reglement

1.Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele spordivaldkonnas tegutsevaid isikuid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa kohaliku spordielu edendamisele 2015. aastal.

1.1. Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-, haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).
1.2. Taotlused kandidaadi kohta esitatakse elektrooniliselt aadressile  spordiliit@laanesport.ee vastavalt vormidele (Lisa 1, 2 ja 3)  hiljemalt 15. novembril kell 16.
1.3. Taotlused vaatab läbi spordiliidu juhatus hiljemalt 19. novembril ja esitab taotluse Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupile ja Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegijate konkursile. Mittekorrektselt esitatud taotluseid ei menetleta. Esitatavad kandidaadid ei tohi olla Eesti Spordiregistris aruandevõlglased.
1.4. Nõukogul on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.
1.5. Preemiad antakse autasustatavatele üle Spordiliit Läänela poolt korraldataval parimate austamise tseremoonial 15. jaanuaril 2016. aastal Haapsalu Kultuurikeskuses.

 1. Konkursi korraldamine ja kandidaatide esitamine
  2.1. Konkursi korraldaja on Spordiliit Läänela.
  2.2. Konkursi kuulutab välja Spordiliit Läänela.
  2.3. Spordiliidul Läänela on õigus esitada ka omapoolseid kandidaate.
 2. Kandidaate saab esitada järgmistele preemiatele:
  3.1. Aasta Tegija kohaliku spordielu edendaja
  3.2. Aasta spordisündmus
  3.3. Aasta noortetreener
 3. Kohaliku spordielu edendaja kandidaatide hindamise soovituslikud kriteeriumid:
  Kandidaat
  4.1.on tuntud vabariiklikul või maakondlikul tasandil;
  4.2. on osalenud aktiivselt maakonna spordielu edendamisel;
  4.3. on korraldanud erinevaid spordiüritusi;
  4.4. omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele;
  4.5. omab projektide elluviimise ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ja vajalikku oskusteavet;
  4.6. kandidaat esitatakse ankeedil Lisa 1.
 4. Aasta spordisündmus on maakonna spordiliidu või klubide poolt aasta jooksul korraldatud üleriigilise, piirkondliku või kohaliku tähtsusega võistlus, – üritus või –sündmus;
  5.1. kandidaadi iseloomustus esitatakse ankeedil Lisa 2.
 5. Aasta noortetreeneri nimetus antakse treenerile:
  6.1. kes on aasta jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate noorsportlaste juhendamisel maakonnas;
  6.2. kelle noored kuuluvad Eesti koondvõistkondadesse;
  6.3. kelle noorte tulemuslikkus rahvusvahelisel ja vabariiklikul tasandil on märgatud;
  6.4. kes on ametikohal töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus;
  6.5. kandidaat esitatakse ankeedil Lisa 3.