Kalender

Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine

Mis on Läänemaa PEEK spordiprojekt? Ja millest sai see alguse?

Projekti alguse mõtteks võib lugeda 4. mail 2022. aastal toimunud maakonna arengustrateegia spordivaldkonna ümarlauda.

SA Läänemaa tollane arendusjuht Neeme Suur ja spordiliit Läänela kutsusid ümarlauale maakonna spordivaldkonna eestvedajad ja huvilised.

Aruteludes tekkinud parimad mõtted said kirja Lääne maakonna arengustrateegiasse 2035+. 
Kunagi varem pole inimese aktiivse liikumise vajadus olnud maakonna arengustrateegias sellisel tasemel esile tõstetud.

AKTIIVSE LIIKUMISE KOBAR on strateegias üks kuuest arenduskobarast.

Läänemaa aktiivse liikumise kobar „Terve Läänemaa Liikuma“ koosneb Läänemaa liikumisharrastuse füüsilisest taristust, liikumisharrastust korraldavatest ja toetavatest organisatsioonidest ning valdkonda eest vedavatest inimestest. Kobara peamine eesmärk on suunata ja toetada Läänemaa inimesi aktiivsemalt liikuma, seda alates lasteaiast kuni pensionieani. Aktiivne eluviis tagab tervelt elatud elukaare ja hea elukvaliteedi kõigile läänlastele. Kobara sihtgrupp on üksikisikud, maakonna spordiorganisatsioonid, laste- ia haridusasutused, hoolekandeasutused ja ettevõtete töökollektiivid.

Liikumist soodustava füüsilise keskkonna moodustavad liikumis- ja spordirajatised, mis toetavad inimeste liikumisharrastust ning on kättesaadavad kohalikele ja üle maakonna.

Liikumist korraldava organisatoorse koostöövõrgustiku südameks on MTÜ Lääne Maakonna Spordiliit Läänela, mis koondab endasse Läänema spordiklubid. Koostöövõrgustikku kuuluvad kohalikud omavalitsused, rajatiste omanikud, rajatisi haldavad või omavad ettevõtted ja asutused ning Haapsalu kolledž kui tervisejuhi õppekava omav ja arendav kõrgharidusasutus.

Esimene kohtumine võimaliku projekti esitamiseks toimus augustis 2022. Selleks hetkeks oli teada, et avanemas on meede „ Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond“ ehk PEEK.

Vaatamata mitmetele keerdkäikudele ja raskustele sellel taotlemise perioodil, esitati projekt „Läänemaa spordiobjektide võrgustiku ja liikumisharrastuse organisatsiooni terviklik väljaarendamine“  RTK-le (Riigi Tugiteenuste Keskusele) 30. augustil 2023. Päädis see positiivse rahastusotsusega 31. jaanuaril 2024.

Mis projekti raames ees ootab?

Projektiga parandatakse Läänemaa spordivaldkonnas tegutsejate võimekust valdkonna arengu suunamisel ja arendatakse ühe avaliku teenuse – liikumis- ja sportimisvõimalused – kvaliteeti. Liikumiseks ja spordiks paremate tingimuste loomisega tagatakse maakonna elanikele võrdsem kohtlemine ja teenustele parem ligipääs, aga ka paremad tervise ja heaolu tingimused. Projekti raames koolitatakse mitmeid spordiasjalisi ja koostöös valmib ühine turundusstrateegia.

Projekti raames alustatakse 2024. aasta esimeses pooles Vormsi spordihalli ehitamise ettevalmistusi (hanked, lepingute sõlmimine). Vormsi spordihoone valmimise aeg on plaanitud 2025. aasta juunikuuks.

Projektijuht Ülle Lass’i sõnul on Eesti Spordiregistri 2022. a andmetel Läänemaal ametlike harrastajate osakaal rahvastikust vaid 10 % ja noorte harrastajate osakaal 35%. Sellest tulenevalt soovitakse spordiprojektiga edendada sotsiaalset vastutust tervise nimel ja suurendada tervist toetavaid investeeringuid.

Kui taristu eest kannavad hoolt omavalitsused, siis maakonna spordi- ja liikumistegevuste tasakaalustatud arengu eest seisab hea Lääne maakonna Spordiliit Läänela. Paraku on koostööd iseloomustanud spordiklubide passiivsus otsustusprotsessides, puudulik enesereklaam ja samuti vähene tuntus. Koostööprojekt toetaks paremat koostoimimist. Läbi integreeritud lähenemise aitab projekt kaasa ühelt poolt sporditaristu paremale kasutuselevõtule, teisalt tugevama koostöö ehitamisele erinevate valdkonna tegutsejate vahel.

Projekti perioodi mahub igal aastal üks arengukonverents, üks liikumisseminar ja üks Elustiili maraton. Erinevatele sihtgruppidele korraldatakse 13 koolitust ning valmivad brändi – ja turundusmaterjalid. Tegevused on jaotatud kõikidesse omavalitsustesse ja viiakse ellu koostöös sealsete veduritega.

Projekti maksumus on kokku 1 315 092 eurot, sellest toetuse summa 986 319 eurot ja omafinantseering 328 773 (sh Vormsi vald 266 364 eurot ja SL Läänela + omavalitsused 62 369 eurot). Projekti kogumahust on investeering Vormsi spordihalli ehitamisesse summas 1 044 570 eurot (79% projekti kogumahust).

Projekt viiakse ellu aastatel 2024-2026.