Kalender

Spordiliit Läänela kuulutab välja Aasta Tegijate konkursid 2018

ANKEETIDE ESITAMINE ON LÕPPENUD!

Lääne Maakonna Spordiliit Läänela kinnitas 30. oktoobri juhatuse koosolekul Läänemaa Aasta Tegijate konkursi reglemendi. 

Läänemaa Aasta Tegijate tunnustamise reglement

1.Konkursi eesmärk on tähtsustada, tunnustada, tõsta esile ja tutvustada üldsusele
spordivaldkonnas tegutsevaid inimesi ja spordiühendusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on
oluliselt mõjutanud ja kaasa aidanud spordi arengule kohalikul, maakondlikul või riiklikul
tasandil ning kes on andnud olulise panuse Läänemaa kohaliku spordielu edendamisele 2018.
aastal.
1.1. Kandidaate konkursile võivad esitada valla- ja linnavolikogud ja –valitsused, kultuuri-,
haridus-, jt asutused, mittetulundusühingud, seltsid, klubid, ühendused, kollektiivid ja
üksikisikud (kandidaat ei saa ennast ise üles seada).
1.2. Taotlused kandidaadi kohta esitatakse elektroonilises keskkonnas hiljemalt 10.
novembril kell 16.
1.3. Taotlused vaatab läbi spordiliidu juhatus hiljemalt 13. novembril ja esitab parimad tunnustamiseks Eestimaa Spordiliit Jõud Aasta tegijate konkursile. Mittekorrektselt esitatud taotluseid ei menetleta.
Aasta spordisündmuse kandidaat ei tohi olla Eesti Spordiregistris aruandevõlglane.
1.4. Juhatusel on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel preemia välja andmata.
1.5. Spordiliit Läänela juhindub kategooriate väljakuulutamisel EMSL Jõud tunnustamise reglemendist. Aasta Tegijate auhinnad antakse üle EMSL Jõud spordiaasta lõpetamisel 15. detsembril.

 1. Konkursi korraldamine ja kandidaatide esitamine
  2.1. Konkursi korraldaja on Spordiliit Läänela.
  2.2. Konkursi kuulutab välja Spordiliit Läänela.
  2.3. Spordiliidul Läänela on õigus esitada ka omapoolseid kandidaate.
 2. Kandidaate saab esitada järgmistele preemiatele:
  3.1. Aasta Tegija kohaliku spordielu edendaja
  3.2. Aasta spordisündmus
  3.3. Aasta noortetreener
 3. Kohaliku spordielu edendaja kandidaatide hindamise soovituslikud kriteeriumid:
  Kandidaat:
  4.1.on tuntud vabariiklikul või maakondlikul tasandil;
  4.2. on osalenud aktiivselt maakonna spordielu edendamisel;
  4.3. on korraldanud erinevaid spordiüritusi;
  4.4. omab suurt mõju piirkonna spordi arengule ja kohaliku koostöö arendamisele;
  4.5. omab projektide elluviimise ja spordi valdkonnas tegutsemise võimekust ja vajalikku 
  oskusteavet.
  4.6. Kandidaadi iseloomustus esitada SIIN 
 4. Aasta spordisündmus on maakonna spordiliidu või -ühenduste poolt aasta jooksul
  korraldatud üleriigilise, piirkondliku või kohaliku tähtsusega võistlus, – üritus või –sündmus.
  5.1. Kandidaadi iseloomustus esitada siin SIIN 
 5. Aasta noortetreeneri nimetus antakse treenerile: 
  6.1. kes on aasta jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate
  noorsportlaste juhendamisel maakonnas;
  6.2. kelle noored kuuluvad Eesti koondvõistkondadesse;
  6.3. kelle noorte tulemuslikkus rahvusvahelisel ja vabariiklikul tasandil on märgatud;
  6.4. kes on ametikohal töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt
  enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus.
  6.5. Kandidaat esitatakse siin SIIN