Kalender

TEGEVUSPLAAN

TEGEVUSPLAAN

 

Mõju

Eesmärk

Tegevus

Täpsustus, alategevused 2007 aastaplaani koostamiseks

Aeg

Täitja

Märge täitmise kohta

Liikmete arv on kasvanud

1.  Liikmete osaluse ja kaasatuse tagamine

Üldkoosoleku ettevalmistamine ja läbiviimine

04.05

 

 

 

 

Infonõupidamiste läbiviimine

Eriplaan

 

 

 

 

Liikmetele koolituste, teabepäevade korraldamine

Eriplaan

 

 

 

 

Kasvanud spordi-üritustel osalejate ja spordiga tegelejate arv

1.  Spordiürituste eeskujulik ettevalmistamine

Osaluse kindlustamine, eeltööde teostamine, reklaam

2007

 

 

2.  Kampaaniate korraldamine

Liikumisharrastuse projektide ettevalmistamine

2007

 

 

Riiklikud institutsioonid ja kohalikud oma-valitsused arvestavad Liidu seisukohtadega

1.  Ühiste seisukohtade väljatöötamine ja ettepanekute esitamine

Koostöölepingu sõlmimine Läänemaa Omavalitsuste Liiduga

29.05.2007

 

 

2.  Kontaktvõrgu loomine, hoidmine

Uute kontaktide loomine

pidev

 

 

3.  Osalemine erinevate töörühmade töös

Kandidaatide esitamine, osalemine töörühmade töös, tagasiside saamine

pidev

 

 

Üldsuse kasvanud terviseteadlikkus

1.  Kajastamine ajakirjanduses

Uue kodulehekülje väljatöötamine

Artiklite kirjutamine

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliendid ja partnerid

Eesmärk

Tegevus

Täpsustus, alategevused 2007 aastaplaani koostamiseks

Aeg

Täitja

Märge täitmise kohta

Liidu kõrge maine

1.  Positiivsete sõnumite edastamine

Regulaarselt pressiteadete edastamine

pidev

 

 

Artiklite kirjutamise organiseerimine

pidev

 

 

2.  Läänemaa Spordiliidu sümboolika kaasajastamine

 

Sümboolika kompleksne väljatöötamine ja rakendamine

2007

 

 

Diplomite, medalite, karikate jt kavandite väljatöötamine

2007

 

 

Liidu poolt osutatavate teenuste mitmekesisus ja kõrge kvaliteet

1.  Koolituste korraldamine

Koolituse korraldamine klientidele ja partneritele

pidev

 

2.  Kirjastustegevuseks algmaterjali kogumine, ideede korjamine

Algmaterjali kogumine Läänemaa spordiajaloo triloogia jaoks

 Algmaterjalide kogumine Läänemaa spordibiograafilise leksikoni jaoks

2007

 

 

Liidu poolt korraldatavate ürituste hea tase (iga Läänemaa Spordiliidu korraldatud võistlus on suursündmuseks)

1.  Kaasaegsete võistlus-paikade valimine

Läbirääkimiste korraldamine erinevate võistluste läbiviimiseks kaasaegsetes spordibaasides

pidev

 

 

2.  Kvalifitseeritud kohtunike kasutamine

Koostöö spordialaliitudega kohtunike ettevalmistamisel

pidev

 

 

3.  Konkreetsed juhendid

Konkreetsete juhendite koostamine vastavalt võistluste kalenderplaanile

pidev

 

 

4.  Tõhus reklaam

Reklaami korraldamine koduleheküljel ja maakondlikus meedias

pidev

 

 

5.  Tulemuste kajastamine

Tulemuste esitamine kodulehel, Lääne Elus

pidev

 

 

Informeeritud kliendid ja partnerid

1.  Kodulehe täiendamine ja haldamise korraldamine

Olulise informatsiooni kättesaadavuse kindlustamine kodulehekülje abil

pidev

 

 

2.  Infopäevade korraldamine

Infopäevade korraldamine

4 korda aastas

 

 

3.  Koostöö meediaga

Artiklite avaldamine

pidev

 

 

Informeeritud liikmeskond

1.  Informatsiooni vahendamine

Erinevate suhtluskanalite kasutamine

pidev

 

 

2.  Suhtluses Skype kasutamine

Sisesuhtluse korraldamine Skype vahendusel

2008

 

 

 

Ressursid ja tingimused

Eesmärk

Tegevus

Täpsustus, alategevused 2007 aastaplaani koostamiseks

Aeg

Täitja

Märge täitmise kohta

Tasutud liikmemaksud

1.  Tasumistähtaegade meeldetuletamine

Tasumistähtaegade kinnitamine

1.juuni

 

 

Meeldetuletus iga kuu 1. kuupäeval

pidev

 

 

Efektiivselt ja säästlikult kasutatud eelarve

1.  Eelarvevahendite suurendamine ja säästlik kasutamine

Ühisostude ja vähempakkumise konkursside korraldamine

pidev

 

 

Kaasatud täiendavad vahendid fondidest ja programmidest

1.  Projektideede genereerimine

Rahastamisvõimaluste kaardistamine

1.sept.

 

 

Projektideede ja vajaduste selgitamine

1.sept.

 

 

2.  Projektide kirjutamine ja esitamine

 

Projektide plaani koostamine ja elluviimine

pidev

 

 

Kaasatud sponsorite vahendid (sh riigi-eelarve)

1.  Sponsorlepingute sõlmimine

Sponsorite ja toetajate leidmine, läbirääkimiste planeerimine

pidev

 

 

Läbiviidud tasulised kampaaniad ja üritused

1.  Ürituste ettevalmistamine ja korraldamine

Tasuliste ürituste ja kampaaniate korraldamine

14.juuni, 5. ja 26. august, 2.sept.

 

 

Liidu kaasabil paranenud sportimis-tingimused

 

1.  Konsulteerimine spordipaikade projekteerimisel, ehitamisel ja rekonstrueerimisel

Teabe kättesaadavuse kindlustamine, konsultatsioonide vahendamine

pidev

 

 

2.  Lisavahendite kaasamine

Moraalse ja materiaalse abi kindlustamine

pidev

 

 

 

 

Protsessid ja struktuurid

Eesmärk

Tegevus

Täpsustus, alategevused 2007 aastaplaani koostamiseks

Aeg

Täitja

Märge täitmise kohta

Tähtaegselt täidetud ja täpselt järgitud sisemised otsused, tegevuskavad ja -plaanid

1.  Tegevuskavade ja plaanide koostamine

Kalenderplaani koostamine 2008.a.

1.12.07

 

 

Koolituskavade koostamine 2008.a.

1.12.07

 

 

Eelarve 2008.a. koostamine

1.12.07

 

 

2.  Tegevuskavade ja plaanide elluviimine

 

Kalenderplaani 2007.a. elluviimine

pidev

 

 

Suurenenud era-algatused  sporditegevuse läbiviimisel

1.  Ideede postkast kodu-leheküljel

Ideede postkasti kujundamine kodulehel, perioodiliste kokkuvõtete tegemine

1.11.07

 

 

2.  Ideede esitajate tunnustamine, motiveerimine

Hindamiseks töökomisjoni moodustamine

4.05.07

juhatus

 

Demokraatlik juhtimine ja selgitatud ühishuvid

1.  Juhatuse liikmete vahel vastutusvaldkondade määratlemine

Juhatuse korraliste koosolekute läbiviimine

pidev

 

 

Valdkondade selgitamine ja juhatuse liikmete tööjaotuse sisseseadmine

1.07.07

 

 

2.  Liikmete ühishuvide selgitamine

Ankeedi väljatöötamine, küsitluse korraldamine ja tulemuste analüüs ning rakendamine

1.10.07

 

 

Arenenud välissidemed

 

1.  Kontaktide otsimine

Uute kontaktide vajaduste ja võimaluste selgitamine, juhatusele ettepanekute esitamine

1.08.07

 

 

 

 

Inimressursid

Eesmärk

Tegevus

Täpsustus, alategevused 2007 aastaplaani koostamiseks

Aeg

Täitja

Märge täitmise kohta

Motiveeritud töötajad

1.  Motivatsiooni-süsteemi väljatööta-mine

Motivatsioonisüsteemi väljatöötamine

1.07.07

 

 

Kaasaegsed töötingimused ja töö õhkkond

1.  Kaasaegse töökeskkonna kujundamine

 

Meeskonnatöö täiustamine

1.07.07

 

 

2.  Infotehnoloogia kaasajastamine

Vajaduste selgitamine

IT kaasajastamise korraldamine

1.11.07

 

 

Kompetentne ja õppiv organisatsioon

1.  Täiendkoolituse plaani koostamine (sh võõrkeelte kursus) ja koolituse korraldamine

Sekretariaadi ja juhtkonna koolitusplaani koostamine

1.07.07

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Õppereiside korraldamine

 

Õppereiside kava koostamine ja läbiviimine

1.10.07