Organisatsioonide arendamine

Kategooria:Käsiraamatud
ID #8553
Kaanepilt: organisatsioonide-arendamine
Autor(id) Ruth Alas, Ülle Übius
Väljaandmise aasta 2010
Väljaandja KÜLIM
Märkused
Sisukokkuvõte

"Käesolev raamat on mõeldud kõigile, kes organisatsioonides töötavad. Nii juhtidele kui ka neile, kes juhid ei ole, kuid töötavad juhtide alluvuses.
Raamat koosneb kahest osast, mis on kasutatavad eraldi raamatutena, ja lisast.
Esimene osa algab sissejuhatusega organisatsiooniteooriasse ja organisatsioonide kujundamisse, andes ülevaate organisatsiooni- ja juhtimisteooriate ajaloolisest arengust ning esitades organisatsiooni definitsiooni, samuti organisatsiooni elementide ja suhete analüüsi. Peale selle tuuakse välja kaasaegse organisatsiooni eripära ja uued organisatsioonivormid. Põhjalikumat käsitlemist leiavad kontroll ja tasustamispoliitika. Teine osa on pühendatud organisatsioonide arendamisele ja muudatuste läbiviimisele organisatsioonides. Selles osas on ära toodud Eesti organisatsioonides tehtud uuringute tulemused ja nende uuringute põhjal loodud mudelid.
Lisas on esitatud metatasandi vaade organisatsioonide käsitlemisele teoorias ning organisatsiooniteooria tulevikuperspektiivid."