Kalender

Koolituse ÕPETAMINE KAASAEGSES KOOLIS õppekava

 

Õpetamine kaasaegses koolis

Maht ainepunktides ja tundides                160 tundi/ 4,0 AP

Õppeaeg/ periood                                   1 aasta / 4 moodulit

Sihtrühm

Üldhariduskoolide tegevõpetajad, kellel puudub pedagoogiline ettevalmistus. Koolitusprogramm vastab Haridusministri 26. augusti 2002. a. määrusele nr. 65 Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded.

Eesmärk

Kaasaegsete haridusfilosoofiliste ja kasvatusteaduslike, pedagoogiliste ja didaktikaalaste teadmiste mõtestamine, mille baasil omandatakse didaktilisi ja metoodilisi oskusi õpetaja igapäevatööks.

I MOODUL     

Õpetaja roll muutuvas ühiskonnas       

Maht: 16 tundi auditoorset, 12 tundi iseseisvat tööd.

Kiiresti muutuva ühiskonna ootused koolile ja õpetajale. Kaasaegne haridusparadigma, riiklik õppekava selle taustal. Kasvatuseesmärgid, kasvatusvahendid ja kasvukeskkonna kujundamine. Väärtused ja kasvatusväärtused. Pedagoogiline eetika. Kasvatus kui õpitingimuste loomine. Kool kui õpikeskkond – ettevalmistus  elukestvaks õppeks. Õpilaste, lastevanemate, kooljuhtkonna ootused õpetajale. Õpetaja kui juht. Õpetaja kui (kooli)organisatsiooni liige.

Koolitaja: Viljar Aro

Aeg: 31. jaanuar- 1. veebruar 2008

II MOODUL     

Õppimine ja õppekeskkond

Maht: 48 tundi auditoorset, 5 tundi iseseisvat tööd.

Areng ja õppimine. Õppimispsühholoogia. Holistiline õppimiskäsitlus – tervikõpetus. Konstruktivistlik õppimis- ja õpetamiskäsitlus. Õpioskused. Multiintelligentsus. Õpistiilid. Õpimotivatsiooni kujundamine. Tagasiside. Õpetaja kutseoskused ja eneseanalüüs. Kaasaegne õpikeskkond ja selle kujundamine. Grupiprotsesside juhtimine. Enesekehtestamise efektiivsed võtted. Toimetulek vastupanuga.

Koolitajad: Mare Tereping

Aeg: 26.-27. veebrauar; 31.märts – 1. aprill; 29.-30. aprill

III MOODUL        

Õppeprotsessi didaktilised alused ja erinevad õpetamise metoodikad

Maht: 48 tundi auditoorset, 5 tundi iseseisvat tööd.

Õpetamise meetodid, õppe-eesmärgid, didaktika printsiibid. Õppeprotsess: õpioskuste kujundamine, õpilasekeskne õpetus. Õppe sisu kujundamine. Õppemeetodid, -vormid, teadmiste kontroll. Tunni eesmärgistamine. Efektiivse tunni tunnused.

Koolitajad: Ene Hiiepuu

Aeg:6.-7.mai; 10.-11. juuni; 9.-10. september

IV MOODUL      

Õppetöö planeerimine

Maht 16 auditoorset, 10 tundi iseseisvat tööd

I – III moodulis omandatud teadmiste-oskuste rakendamise võimalused igapäevases koolitöös. Kooli õppetöö planeerimine: riiklik õppekava, kooli õppekava, ainekava.. Õpetaja töö planeerimine: õpetaja töökava. Hindamise ja tagasiside praktilised võimalused. Õpilaste mõjutamine õpetaja tunnivälise tegevuse kaudu.

Õppetund õppeprotsessi osana.

Koolitajad: Viljar Aro, Riina Kippak

9.-10. oktoober