Kalender

Lääne maakonna parimate sportlaste ja treenerite esitamine

1. Lääne maakonna aasta sportlased ja võistkonnad selgitatakse ankeetküsitluse teel välja hiljemalt 15. jaanuariks 2015. 

2.Välja selgitatakse:

            2.1. aasta meessportlane

            2.2. aasta naissportlane

            2.3. aasta võistkond

            2.4. aasta noorsportlane noormees

            2.5. aasta noorsportlane neiu

            2.6. aasta seeniorsportlane mees

            2.7. aasta seeniorsportlane naine

            2.8 aasta harrastussportlane mees

            2.9. aasta harrastussportlane naine

            2.10. aasta treener 

3. Spordiklubid esitavad nominendid 2.detsembriks Spordiliidule, kes saadab viie päeva jooksul esitatud nominentide nimekirjad ja ankeedid spordiklubidele ja paneb spordiveebi üles avalikuks hindamiseks. Täidetud ankeedid tagastatakse Spordiliidule  hiljemalt 20. detsembriks. Avaliku hindamise kokkuvõte saadakse kokkuarvutamise teel tabelisse jooksnud hääletustulemuste põhjal.

4. Nominentide puhul esitatakse nominendi nimi, tema kontaktid (e-posti aadress/postiaadress) ja tulemused.

5. Nominendid valib välja (klubide poolt esitatud kandidaatidest ja vastavalt saavu-tatud tulemustele) Spordiliidu peasekretär (omades õigust mitte kvalifitseerunud nominent kategooriast kõrvaldada) ning esitab spordiklubidele, juhatusele ja Läänemaa elanikele (internetihääletus) otsuse tegemiseks. Iga valijate grupp selgitab oma paremusjärjestuse ning nende punktide liitmisel selguvad parimad.

6. Iga ankeedi täitja (klubid ja juhatus) kannab klubile tagasi saadetud nominentide nimekirjast ankeedile pingereas kõikides kategooriates 3 nominenti.

7. Parimate selgitamisel arvestatakse nii noortel kui ka  täiskasvanutel saavutatud tulemusi alljärgnevas pingereas:  koht OM, koht MM, koht EM, koht MKV üldkokkuvõttes, koht EKV üldkokkuvõttes, koht MKV ja EKV üksikutel etappidel, koht Põhjamaade MV, koht Baltimaade MV, koht Eesti MV, koht Eesti KV.

Harrastussportlaste esitamisel on olulised harrastusspordi üritustel osalemise tulemused Eestis ja maakonnas.

Aasta treeneri nimetus antakse treenerile, kes on aasta jooksul silma paistnud erinevatel tasanditel spordi arendamisel ja edukate (noor)sportlaste juhendamisel maakonnas. Nominendiks esitatav treener peab olema töötamiseks nõutava kvalifikatsiooniga, ta on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud aktiivselt kohalikus spordielus ning on tunnustatud kolleegide seas.

8. Igat nominenti saab esitada ja arvestatakse vaid ühes p 2 nimetatud kategoorias (võistkonna koosseisus võib nimetada üksikaladele esitatud nominenti).

9. Iga ankeedis märgitu saab punkte järgmiselt: mees/naine- I- 1p; II-2p, III-3p. Paremusjärjestus selgub punktide liitmise teel. Iga hindaja saab ankeeti panna 3 tema meelest parimat nominenti. Lõpliku otsuse teeb spordiliit Läänela juhatus.

10. Sportlaste ja sporditegelaste austamisõhtul autasustatakse kõigis kategooriates parimat.