Kalender

Kogukonna ja asutuste kaasamine annetuste kogumiseks suusarajatraktori ostmiseks

Miks ja mis eesmärkidega me seda teeme?

 „Pool sajandit suusasporti Paliveres” fotogalerii on avati pidulikul Pikajalamäel 19. oktoobril 2019. Fotogalerii avamisel osales üle kolmekümne suusaveterani, toetajad ja Palivere kogukonna liikme. Suured tänud fotogalerii avamisel osalenutele Neeme Suur, Risto Roomet, Maiu Kallas, Tiiu ja Juhan Lukk, Kiur ja Jasper Klippberg, Einar Luiga, Reet Kaar, Eha Vaalma, Eha Grossev, Kersti Aasa, Merike Ja Raivo Truubon, Peeter, Tarvi ja Märt Viik, Piret ja Peeter Mõistlik, Mariel Kõrgemägi, Veljo Ilumäe, Eda Proos, Reet ja Raivo Stimmer, Aare Kaldvee, Kaja ja Renek Loorens, Silvi Kallemets. Fotogalerii avamist soosis kaunis päikseline sügisilm. Fotogalerii oli Palivere Aleviseltsi heategevusüritus, mille käigus kogusime annetusi suusarajatraktori omafinantseeringu tarvis. Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Toetus suusarajatraktori ostmiseks on eraldatud PRIA peadirektori käskkirjaga summas 63998,80 € LEADER meemest 2 elukeskkonna parendamine. Projekti omafinantseeringu tarvis on vaja koguda annetuste ja toetust abil 20 300 €. Tähtis on, et annetuse ja toetuse kogumisel osaleb kohalik kogukond. Igaüks, kes on annatanud mistahes summa, tunnetab, et on osaline ühise kogukonnale olulise väärtuse loomisel, mis võimaldab luua paremad ja kvaliteetsemad tingimused looduses tervislikuks liikumiseks ja sportimiseks.

Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusa- ja liikumisradade kaasaegsetele nõuetele vastavaks ehitamisel on vabatahtlikud üle Läänemaa sh tervise- ja harrastussportlased teinud alates 2005. aastast kuni käesoleva ajani üle 8000 tuhande töötunni. Talgutööna on raadatud võsa ja metsa, koristatud raiejäätmeid ja tuulemurdu, tasandatud suusaradade pinnast, kaetud puiduhakke ja saepuruga suusaradade põhjad. Sihtasutuse hallatavat 11,5 ha metsa on puhastatud ja kokkukogutud sinna eelnevatel aastatel veetud jäätmetest.

Palivere Turismi- ja Tervisespordi arendamisse perioodil 2005 kuni 2019 on kõige enam panustanud rahaliselt riik ja riigiasutused 58,46 % summas 418 550,45 €, järgnevad kohalikud omavalitsused 24,57 % summas 175 956,56 €, seejärel avalikud ühendused 13,65 % summas 97 726,07 €, majandamisega on teenitud tulu 2,47 % summas 17 680,63 €, ettevõtted on panustanud 0,69 % summas 4 972,54 € ja kõige vähem panustanud rahaliselt eraisikud 24 inimest 0,16 % ehk summas 1 125,40 €. Eraisikute panusele tuleb juurde arvestada vabatahtliku töö ca 8000 tunni maksumus, milline panus on hindamatu väärtusega.

1

Riigiasutused

euro

418 550,45

58,46%

 5

2

Kohalikud omavalitsused

euro

175 956,56

24,57%

 7

3

Avalikud ühendused

euro

97 726,07

13,65%

 6

4

Ettevõtted

euro

4 972,54

0,69%

4

5

Eraisikud

euro

1 125,40

0,16%

24

6

Majandustulu

euro

17 680,63

2,47%

 

 

Kokku

 euro

716 011,65

100,00%

 

Hangitav suusarajatraktor võimaldab erinevates ilmastiku ja lumeoludes hooldada suusaradu ning mäekeskuse nõlvu. Eriti oluline on suusarajatraktori kasutamine suusarajale toodetud kunstlume laialilükkamisel, suusaraja ja mäenõlva pinna profileerimisel ning suusajälje pressimisel. Vähetähtis pole ka rajameistri töötingimuste paranemine soojas ja tööks mugavas traktori kabiinis.

Kõigil on võimalik anda oma panus Palivere Turismi- ja Tervisespordikeskuse suusaradade hoolduseks suusarajatraktori ostmiseks annetades Sihtasutus Põhja-Läänemaa Turismi- ja Spordiobjektide Halduskeskus kontole EE662200221027644639, selgituseks suusarajatraktor. Kui meie tegemised kõnetavad sind ja soovid anda oma panuse, siis saad seda teha lisatud kontole annetades. 
Kõigi annetanute nimed kantakse toetajate nimekirja, mis avaldatakse sihtasutuse veebilehel ja suusaraja piirdele kinnitatud toetajate nimetahvlil. Iga kuu loositakse annetanute vahel sporditarbeid spordikeskuse toetajatelt.

MTÜ Palivere Aleviselts
projektijuht
Mati Kallemets